Thö cuûa Phan Theá Duyeät:

Taây Ninh ngaøy 17 thaùng 2 naêm 2000

Coâ H. thaân meán,

Khi caàm buùt vieát thö naøy tôùi coâ, toâi raát caûm ñoäng vì laàn ñaàu tieân nhaän ñöôïc 1 thieäp chuùc Noel vaø 50 USD. Bao ñeâm naèm suy nghó moi oùc tìm veà quaù khöù xem coù quen ai laø H. khoâng. Roài keát luaän toâi vaø coâ raát xa laï chöa 1 laàn ñoái dieän. Theá nhöng giöõa khoaûng khoâng gian xa caùch nghìn truøng, giöõa luùc baän roän vôùi cuoäc sinh nhai nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi, maø coâ coøn coù thôøi giôø höôùng veà queâ nhaø, nôi ñoù coù nhöõng ngöôøi ngheøo khoå, taøn taät, ñang aâm thaàm treân giöôøng beänh nhö toâi. Ngoaø i yù nghóa veà vaät chaát, moùn quaø cuûa coâ coøn coù 1 giaù trò tinh thaàn raát to lôùn, noù an uûi toâi trong nhöõng ngaøy Ñoâng giaù ñeå chuaån bò ñoùn Xuaân veà. Nghóa cöû cao ñeïp cuûa coâ chaéc chaén seõ ñöôïc Thöôïng Ñeá ñeàn buø.

Ñaây laø nhöõng ngaøy ñaàu Xuaân. Sau vaøi ngaøy Teát taïm queân ñi nhöõng aâu lo phieàn muoän thì baây giôø laïi suy nghó, tính toaùn cho naêm roäng thaùng daøi. Toâi ñaõ bò loaïi ra khoûi voøng chieán vaøo moät buoåi chieàu maây giaêng tím ngaét caùch nay gaàn 27 naêm daøi (bò lieät vaø cöa 2 chaân!).

Trong voøng 27 naêm ñoù, cuoäc soáng cuûa toâi aâm thaàm nhö nhöõng ñeâm khoâng traêng sao. Boán muøa cöù laàn löôït troâi qua, bao ñöùa treû thô ñaõ tröôûng thaønh, coøn toâi ñaõ thaáy thaáp thoaùng con ñöôøng tôùi nghóa trang!!! Ngaøy ngaøy chæ naèm treân giöôøng ngaém maây bay qua khung cöûa soå, vaø chieàu chieàu nghe tieáng chuoâng giaùo ñöôøng buoàn baõ. Roài ñoâi khi aâu lo khi soá tieàn trong tuùi caïn daàn.

Chöa bao giôø toâi ñuû can ñaûm ngaém mình qua göông. Tuoåi treû, tình yeâu ñaõ vöôït khoûi taàm tay. Ñoâi khi kyû nieäm hieän veà hoãn ñoän, quay cuoàng, tan vôõ nhö nhöõng maûnh thuûy tinh saéc nhoïn. Tuûi thaân, phieàn muoän laø caên beänh traàm kha keùo daøi töø ngaøy naày ñeán ngaøy khaùc! Ñaàu naêm chæ duy nhaát moät mình trong caên nhaø baàu baïn vôùi chieác Tivi, doø heát ñaøi naày ñeán ñaøi khaùc, roài meät moûi laên ra nguû. Nhöõng luùc ñau naëng, bao nguy cô rình raäp, chæ bieát phoù maët cho baøn tay Thöôïng Ñeá.

Ñaõ laâu laém roài khoâng coù cô hoäi vieát thö neân trong hoài baùo naøy töø ñaàu ñeán giôø laån thaån quaù phaûi khoâng coâ H.? Neáu coù gì sô suaát xi n coâ boû qua söï thieáu soùt ñoù. Tröôùc theàm naêm môùi, toâi chuùc coâ vaø gia ñình höôûng moät muøa Xuaân vui veû, moät naêm môùi An khang thònh vöôïng.

Thö töø lieân laï c: Phan theá Phieät (anh) Giaùo vieân tröôøng Hoaøng vaên Thuï

Thò Traán Chaâu Thaønh . Taây Ninh VN (chuyeån Phan Theá Duyeät)

Hoaëc ñieän thoaïi soá: 011 8466 878 246

Toâi xin döøng buùt nôi ñaây. Chaøo coâ . Kyù teân: Duyeät

Trích thô cuûa anh Thanh:

Baïc Lieâu ngaøy 22/11/1999

Kính ñeán Nieân Tröôûng,

Toâi xin pheùp töï giôùi thieäu teân laø Traàn Ngoïc Thanh toát nghieäp khoùa 24 VB. Laø 1 pheá binh Ñaïi uùy cuït caû 2 chaân ngang goái vaø lieät Cubital phaûi (100% Ñeä tam nhaân). Toâi ñöôïc bieát ñòa chæ cuûa NT qua thö giôùi thieäu cuûa moät baïn cuøng khoùa ôû Saøigoøn teân Nguyeãn Vaên Tuaân, bò tuûy soáng, lieät 2 chaân!

Tuaân noùi ngaøy xöa cuøng naèm beänh vieän chung vôùi NT. Tuaân baûo toâi gôûi email nhôø NT vaän ñoäng giuùp ñôõ, nhöng vì ôû ñaây khoâng coù phöông tieän email neân toâi göûi thö naày . Trong thö coù gôûi keøm: 1 baûn caùo tri, 1 aûnh chuïp ñaõ cöa chaân, 1 aûnh chuïp con gaùi baïi naõo! Nhôø NT scan vaøo dóa vaø gôûi xin caùc nôi coù loøng giuùp taøn pheá nhaân ñaïo giuøm toâi ..

Hoaøn caûnh soáng hieän taïi cuûa toâi beà boän nhieàu khoù khaên! Ñaõ 25 naêm qua cuoäc ñôøi baát haïnh taøn pheá khoù khaên! töø caûnh soáng ngheøo khoå thieáu huït aáy laïi ñöa ñeán nhöõng khoù khaên tieáp noái: 1 ñöùa con trai bò beänh thaàn kinh töø naêm 1985 ñeán nay ñaõ maõn tính khoâng coøn bieát gì! vaø moät ñöùa con gaùi bò soát teâ lieät baïi naõo luùc 2 tuoåi khoâng ñi ñöùng ñöôïc, naèm 1 choã cuõng ñaõ hôn 10 naêm roài!

Hieän gia ñình toâi ñang soáng cô haøn trong moät nhaø tranh sieâu veïo taïi 1 aáp ngoaøi ñoàng queâ heûo laùnh cuûa tænh Baïc Lieâu (cuoái Mieàn Nam nöôùc Vieät). ÔÛ ñaây raát coâ ñôn vaø buoàn baõ! Nhöng vì naëng caûnh traàn ai neân toâi phaûi keùo leâ quaûng ñôøi coøn laïi !!!

NT kính meán!

Vì ñòa chæ nhaø toâi ôû thoân queâ, laày loäi! Thô vaø quaø khoâng tôùi ñöôïc neân toâi nhôø ñòa chæ ôû Böu Ñieän tænh. Vaäy khi trôï giuùp quí aân nhaân neân gôûi qua heä thoáng böu ñieän hoaëc qua 1 coâng ty naøo ñoù.Khi ñöôïc giaáy baùo qua hoäp thö toâi seõ ñeán nôi ñoù nhaän. Xin cho bieát ñòa chæ cuûa hoäi ñaõ giuùp..ñeå sau khi nhaän ñöôïc toâi seõ bieân thô hoài baùo ñeå quí vò ñöôïc roõ.

Ñòa chæ cuûa toâi: Tuaân coù theå chuyeån giuøm caùc TPB:

Traàn Ngoïc Thanh

Hoäp Thö B23 Böu Ñieän

Tænh Baïc Lieâu Vietnam hoaëc gôûi cho:

Kính mong NT giuùp toâi, moät (cuøi) khoùa ñaøn em quaù khoå ! Vì nhaø toâi cöu mang nhieàu con beänh beâ beát khoâng theå phuïc hoài . Chính toâi cuõng vaäy!

Tôùi ñaây toâi xin pheùp döøng buùt, xin chaân thaønh caùm ôn NT raát nhieàu.

Kính chuùc NT cuøng quí quyeán luoân ñöôïc söùc khoûe toát nhaát, ñoùn Noel+1 caùi Teát an vui vaø moïi vieäc nhö yù .

Kính chaøo. Traàn Ngoïc Thanh, k24

Sau ñaây laø ñoaïn trích thö cuûa anh Nguyeãn Vaên Chuùc:

....Hoaøn caûnh gia ñình mình beân naày chaéc Döôõng cuõng bieát ñöôïc, mình keå theâm cho Döôõng roõ: Vôï choàng mình vaãn soáng vôùi 1 ñöùa con trai coøn laïi (caùch maáy naêm tröôùc chò Chuùc laáy ñoà phôi vì trôøi möa neân haøng raøo chaïm ñieän, ñöùa con trai lôùn ñònh cöùu meï nhöng bò dính chung! NT Chuùc ngoài xe laên thaáy vaäy nhöng khoâng theå laøm gì ñöôïc, chæ coøn caùch laên xe ra ñöôøng keâu cöùu trong côn möa gioâng taàm taõ! khi coù ngöôøi tôùi thì ñöùa con ñaõ khoâng coøn cöùu ñöôïc!).Con mình naêm nay 15 tuoåi ñang hoïc lôùp 10. Maáy naêm tröôùc mình ñöôïc k19 giuùp baøn maùy vaét soå vaø vôï choàng mình laøm ngheà may vaø khuy aùo. Baây giôø thaát nghieäp nhieàu laïi theâm tieäm may ra ñoâng giaønh heát khaùch. Daân chuùng ngheøo khoù neân ít mua saém ñoà môùi ......

....Döôõng thaân, mình vieát thö naày ñeán Döôõng ngoaøi muïc ñích thaêm hoûi nhau, mình coøn coù chuyeän naày trao ñoåi vôùi Döôõng, mong baïn thoâng caûm vaø giuùp mình. Chuyeän laø vieäc hoïc haønh cuûa ñöùa con mình. Noù laø ñöùa con coøn laïi duy nhaát cuûa mình.

Chaùu laø moät hoïc sinh gioûi (keøm giaáy khen) töø caáp tieåu hoïc leân ñeán Trung hoïc caáp 2. Naêm nay chaùu ñaõ ñaäu phoå thoâng caáp 2 loaïi gioûi vaø ñöôïc chuyeån thaúng vaøo hoïc tröôøng phoå thoâng caáp 3 cuûa Huyeän. Tuy laø tröôøng coâng, nhöng cha meï phaûi ñoùng goùp ñuû moïi thöù heát cuõng khoâng hôn gì tröôøng tö. Theâm caùch daïy cuûa thaày coâ baây giôø laø chæ daïy trong lôùp sô qua, coøn muoán hieåu baøi thì phaûi theo hoïc caùc lôùp daïy theâm do chính thaày coâ daïy beân ngoaøi. Do ñoù moãi thaùng phaûi toán keùm cho chaùu nhieàu laém. Neáu baét chaùu thoâi hoïc thì toäi nghieäp. Chaùu coøn beù neân cuõng khoâng laøm gì ñöôïc ñeå phuï giuùp gia ñình vaø roài töông lai cuûa chaùu seõ ñen toái nhö ñôøi mình. Bôûi theá mình môùi keâu goïi söï giuùp ñôõ cuûa moïi ngöôøi beân ñoù. Hy voïng haèng naêm Döôõng keâu goïi baïn beø vaø nhöõng ngöôøi coù haûo taâm nghó ñeán hoaøn caûnh cuûa ngöôøi pheá binh taøn taät naëng coøn soáng ôû VN. Xin cho chaùu 1 hoïc boãng (khoaûng $200USD/1 naêm, trong ñoù coù tieàn aên vaø hoïc).

Treân ñaây laø nhöõng ñieàu mình muoán taâm söï vôùi Döôõng. Trong hoaøn caûnh naøy mình thaät söï khoâng coøn maëc caûm gì maø khoâng toû loøng vôùi ngöôøi haûo taâm beân ñoù. Mong raèng Döôõng hieåu roõ mình hôn vaø ñöøng nghó raèng mình lôïi duïng.

Mình thaät laø khoå taâm maø vieát leân nhöõng ñieàu naày!!!

Ñòa chæ cuûa anh Nguyeãn Vaên Chuùc:

38 Ñöôøng 2

Phöôøng Phöôùc Bình Quaän 9

TP HCM Vietnam