Danh saùch Thöông Pheá Binh naëng

Nguyeãn Vaên Tuaân, lieät 2 chaân. 32/17B Phöôøng 7 Q. Goø Vaáp TP Hoà c Minh , VN

Nguyeãn vaên Chuùc, lieät 2 chaân. 38 Ñöôøng 2 Phöôøng Phöôùc Bình Q 9 TP HCM VN

Traàn Ngoïc Thanh, cuït 2 chaân. Hoäp Thö B23 Böu Ñieän; Tænh Baïc Lieâu Vieät Nam

Phan Theá Duyeät, lieät vaø cuït 2 chaân, Phan theá Phieät(anh chuyeån giuøm)) Giaùo vieân tröôøng Hoaøng vaên Thuï. Thò Traán Chaâu Thaønh Tænh Taây Ninh. Vieät Nam

Phaïm Troïng Phöôùc Sôn, lieät 2 chaân. 015 Chung Cö A3 Phan Xích Long Phöôøng 2 Quaän Phuù Nhuaän Thaønh Phoâ HCM Vieät Nam

Nguyeãn Vaên Khieâm, cuït 2 chaân. 292 toå 15 AÁp Thanh Thoï I Xaõ Phuù Laâm Huyeän Taân Phuù Tænh Ñoàng Nai VN

Leâ Vaên Hoàng, cuït 2 chaân. c/o Traàn Ngoïc Thanh Hoäp Thô B23 Böu Ñieän; Baïc Lieâu VN

Nguyeãn vaên Baõnh, cuït 2 chaân. 333/2 AÁp I Xaõ Loä 25 Huyeän Thoáng Nhaát Tænh Ñoàng Nai VN

Ñoã Trung Nghóa, bò muø . 4/70 E Ñöôøng 26/3 P15 Q. Goø Vaáp TP HCM VN

Phan Vaên Haø, cuït 2 chaân. Cöïu TSQ, 5P4 Phaïm Nguõ Laõo Phöôøng 3 Q. Goø Vaáp HCM VN

Buøi Vaên Ba, bò thöông ñaàu, lieät töù chi, phuïc hoài 50% nhöng ñaàu oùc thieáu minh maãn. 491/44 Leâ Quang Ñònh Phöôøng I Quaän Goø Vaáp. TP HCM VN

Ñinh Vaên Chaùnh, bò thöông 2 maét (leùp, muø). 31/5 ñöôøng Phaïm Vaên Chieâu Phöôøng 12 Quaän Goø Vaáp TP HCM Vieät Nam

Leâ Hoaøng Minh, cuït 2 chaân. 163/26 A1 Leâ Lôïi Phöôøng 3 Quaän Goø Vaáp TP HCM VN

Traàn Vieát, cuït 2 chaân. 50/497 Nguyeãn Du Phöôøng 7 Quaän Goø Vaáp TP HCM VN

Nguyeãn Phöôùc Hieàn 104/752 Nguyeãn Kieâm P3 Quaän Goø Vaáp TP HCM VN

Tröôøng hôïp gia caûnh khoù khaên:

Traàn Quoác Nam, bò thöông ngöïc( coù keå trong Hoài Kyù "Moät Caùnh Hoa Duø", vôï caàn moã thoâng tim, con trai môùi bò tai naïn xe Honda ñuïng cheát. Gia ñình ôû khu Kinh Teá Môùi:

180 AÁp A3 Xaõ Phöôùc Minh. Huyeän Döông Minh Chaâu. Tænh Taây Ninh VN

Traàn Xuaân Lôùn, nguyeân laø caän veä cho Töôùng Nguyeãn Khoa Nam luùc coøn ôû Löõ Ñoaøn 3 Nhaûy Duø, ñi kinh teá môùi bò tai naïn baêng boät tay chaân, gaàn 70 tuoåi, gia caûnh khoù khaên(baùn giaáy soá vì khoâng coù hoä khaåu).

Ñòa chæ: 45/35 Bình Giaû Phöôøng 13 Quaän Taân Binh TP HCM VN

Huyønh Vaên Thaønh, ôû khu Kinh teá Môùi Caø Mau, bò naïn luït nhaø cöûa thieät haïi naëng, giaø yeáu con ñoâng. Ñòa chæ: Kinh Teá Môùi Nhaø Maùt Xaõ Hieäp Thaønh Tænh Baïc Lieâu Minh Haûi

Chuù yù : Coù theå nhôø Nguyeãn Vaên Tuaân chuyeån quaø cho nhöõng ngöôøi treân

Moät soá ngöôøi coù ñieän thoaïi do nhaø thôø hoaëc loái xoùm cho caâu nhôø vì caàn goïi caáp cöùu

hoaëc beänh baát ngôø nhö : (Dòch vuï Email ôû gaàn nhaø Traàn Vieát vaø Nguyeãn Vaên Tuaân)

Nguyeãn Vaên Tuaân 011 848 894 4036 Email: nguyenvantuan@hcm.fpt.vn

Phan theá Duyeät 011 846 687 8246

Nguyeãn Vaên Chuùc (nhaø ñoái dieän) 011 848 731 0690

Traàn Quoác Nam (nhaø keá beân) 011 846 677 5685