Cuoäc chieán tranh Vieät Nam, veà maët quaân söï, ñaõ chaám döùt vaøo ngaøy 30 thaùng 4 naêm 1975 sau khi Coäng Saûn löu manh, traùo trôû cöôõng chieám mieàn Nam. Sau hôn 30 naêm chieán tranh, toån thaát cuûa caû hai beân leân ñeán haøng trieäu ngöôøi töû thöông, haøng nhieàu traêm ngaøn bò tuø ñaøy hoaëc taøn pheá vaø hôn 70 trieäu daân Vieät phaûi soáng döôùi aùch ñoäc taøi cuûa taäp ñoaøn Coäng Saûn doát naùt vaø thaâm ñoäc. Ngöôøi daân Vieät Nam töø Baéc chí Nam phaûi soáng raát ngheøo khoå vaø ñöôïc xeáp vaøo haøng thaáp nhaát theá giôùi. Nhöõng ngöôøi taøn pheá laïi phaûi soáng cô cöïc hôn nhieàu, lang thang beân leà cuoäc ñôøi, raùch naùt vaø bô vô nhö moät khaùch laï. Ñaëc bieät nhöõng Thöông Pheá Binh Vieät Nam Coäng Hoøa ôû laïi vaø bò boû laïi sau cuoäc chieán thì ñuùng hôn, chaúng nhöõng bò boû rôi trong beänh taät vaø ngheøo ñoùi cuøng cöïc, khoâng ñöôïc giuùp ñôõ, maø traùi laïi hoï coøn bò baïo quyeàn Coäng Saûn haát huûi, chaø ñaïp leân danh döï vaø xua ñuoåi ra khoûi sinh hoaït xaõ hoäi bình thöôøng. Taïi sao vaäy? Thöa chæ vì hoï laø Thöông Pheá Binh cuûa Vieät Nam Coäng Hoøa, cuûa nguïy quyeàn mieàn Nam vaø "coù nôï maùu vôùi nhaân daân". Hai möôi laêm naêm laïnh luøng troâi qua vôùi bao nhieâu daâu beå cuûa cuoäc ñôøi, ngöôøi TPB/VNCH vaø gia ñình hoï vaãn tieáp tuïc leû loi chòu ñöïng, möu sinh thoaùt hieåm trong bao noãi ñaéng cay, ngheøo ñoùi vaø tuûi nhuïc. Thænh thoaûng cuõng coù nhöõng toå chöùc töø thieän töø haûi ngoaïi giuùp ñôõ xe laên, tay chaân giaû, thuoác men, tieàn baïc. Nhöng phaàn lôùn nhöõng taëng phaåm naøy ñaõ khoâng loït qua noåi con maét cuù voï vaø heä thoáng tham nhuõng khuûng khieáp vaø traéng trôïn nhaát lòch söû nhaân loaïi cuûa taäp ñoaøn Coäng Saûn, neân chæ moät soá löôïng töôïng tröng vaø toái thieåu ñeán ñöôïc tay moät soá pheá nhaân thuoäc thaønh phaàn "quaân ñoäi nhaân daân" tröôùc ñaây maø thoâi. Thaäm chí coù caû moät soá toå chöùc ngoaïi vi cuûa CS taïi haûi ngoaïi cuõng lôïi duïng loøng haûo taâm cuûa baø con, oàn aøo quyeân goùp ñeå tieáp tay cho guoàng maùy tham nhuõng trong nöôùc vaø möu ñoà tö lôïi cho caùc tay sai naèm vuøng. Thaønh thöû ngöôøi TPB/VNCH noùi rieâng vaø taát caû pheá nhaân cuûa cuoäc chieán vöøa qua noùi chung, ñaõ bò lôïi duïng, maëc nhieân trôû thaønh coâng cuï vaø naïn nhaân cuûa moät baày keânh keânh huùt maùu cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ hy sinh trong cuoäc chieán. Chuùng toâi nhaän ñöôïc raát nhieàu thö keâu cöùu thoáng thieát cuûa anh em TPB/VNCH töø trong nöôùc gôûi ra cho coäng ñoàng VN haûi ngoaïi. Laø nhöõng ngöôøi ñöôïc may maén soáng trong töï do, khoûe maïnh vaø sung tuùc, chuùng ta phaûi yù thöùc traùch nhieäm giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi TPB/VNCH vaø gia ñình cuûa hoï, vì chính hoï ñaõ moät thôøi vì lyù töôûng Töï Do, vì chính nghóa Quoác Gia, vì söï an bình cuûa queâ höông ñaõ chieán ñaáu vaø hy sinh moät phaàn thaân theå cuûa mình, trôû thaønh taøn pheá, bò boû rôi, soáng laàm than vaø aâm thaàm ñi ra khoûi cuoäc ñôøi. Nguyeät San Chieán Só Quoác Gia kyø naøy ñaëc bieät vôùi chuû ñeà Thöông Pheá Binh VNCH, xin thaúng thaén ñaët vaán ñeà vôùi Coäng Ñoàng VN haûi ngoaïi. Chuùng ta khoâng theå vaø khoâng coù quyeàn laøm ngô, maø traùi laïi phaûi coù boån phaän ñoùng goùp moät caùch thöïc teá haàu xoa dòu phaàn naøo noãi ñau khoå vaø nhoïc nhaèn cuûa ngöôøi TPB/VNCH. Lieân Hoäi Cöïu Chieán Só VNCH vuøng Hoa Thònh Ñoán cuõng nhö Nguyeät San Chieán Só Quoác Gia tha thieát keâu goïi loøng töø taâm cuûa anh chò em cöïu quaân nhaân vaø moïi giôùi ñoàng baøo haûi ngoaïi haõy höôûng öùng chieán dòch trôï giuùp TPB/VNCH hieän coøn ôû laïi, soáng ñoùi khoå vaø voâ voïng taïi queâ nhaø. Chieán Höõu Tröông Döôõng ôû Florida, Phaïm Hoøa töø California, cuõng nhö raát nhieàu Nieân Tröôûng vaø anh chò em cöïu quaân nhaân khaùc ñaõ laàn löôït gioùng leân tieáng keâu cöùu vaø ñang noã löïc toå chöùc cuøng yeåm trôï chieán dòch trôï giuùp TPB/VNCH. Lieân Hoäi CCS/VNCH vaø Nguyeät San CSQG töï ñaët mình laøm moät phöông tieän trong noã löïc chung vaø cao quyù naøy.

Moät vaán ñeà khaùc ñang raát noùng boûng hieän nay laø vieäc William Joiner Center, thuoäc Vieän Ñaïi Hoïc Massachusetts ôû Boston môøi Coäng Saûn nghieân cöùu Coäng Ñoàng VN tò naïn taïi Hoa Kyø. Tieán Só Kevin Bowen, Giaùm Ñoác Trung Taâm, ñaõ cöû Nguyeãn Baù Chung, hieän laø Giaùo Sö taïi tröôøng Ñaïi Hoïc naøy, laø moät ngöôøi coù mang moái cöïu thuø vôùi chính theå VNCH vaø coù laäp tröôøng thaân coäng ñieàu khieån chöông trình nghieân cöùu. Hai thaønh vieân khaùc ñöôïc môøi töø VN sang laø Hoaøng Ngoïc Hieán vaø Nguyeãn Hueä Chi laø nhöõng ñaûng vieân CS vaø hieän naém giöõ nhöõng vai troø then choát trong boä maùy vaên tuyeân cuûa cheá ñoä CS. Hoï seõ boùp meùo lòch söû vaø söï thaät. Söï kieän naøy seõ gaây xuùc ñoäng taâm lyù voâ cuøng taùc haïi vaø aûnh höôûng nghieâm troïng ñeán tinh thaàn vaø ñôøi soáng cuûa hôn 2 trieäu ngöôøi Vieät tò naïn vaø nhaát laø con em cuûa chuùng ta sau naøy. Chuùng toâi keâu goïi ñoàng baøo tích cöïc yeåm trôï Coäng Ñoàng Boston vaø caùc coäng ñoàng baïn, tranh ñaáu choáng laïi yù ñoà gian manh naøy cuûa Coäng Saûn Vieät Nam ñöôïc tieáp tay bôûi nhöõng teân trí thöùc naèm vuøng. Chuùng ta tuyeät ñoái vaø döùt khoaùt khoâng chaáp nhaän baát cöù moät söï aùp ñaët naøo cuûa Coäng Saûn. Ñoàng baøo haõy kyù teân vaøo caùc khaùng thö vaø Postcard göûi ñeán Rockefeller Foundation vaø caùc Nghò Só vaø Daân Bieåu ñeå vaän ñoäng vaø yeâu caàu ngöng taøi trôï cho chöông trình naøy. Ñoàng thôøi chuùng ta phaûi chuaån bò saün saøng ñeå tieáp tay vôùi Coäng Ñoàng Boston ñoái phoù quyeát lieät vôùi tình hình môùi moät khi coù nhu caàu.

Trong thaùng 11 tôùi ñaây, Toång Thoáng Bill Clinton seõ ñi thaêm Vieät Nam. Chaéc chaén laø chuùng ta khoâng theå ngaên caûn ñöôïc ñieàu naøy. Nhöng chuùng ta coù theå töông keá töïu keá baèng caùch ñeä ñaït leân Toång Thoáng Clinton nhöõng nguyeän voïng vaø yeâu caàu cuûa Coäng Ñoàng VN haûi ngoaïi, nhöõng coâng daân Myõ goác Vieät ñeå OÂng chuyeån ñaït ñeán CSVN khi OÂng ñeán Haø Noäi. Chuùng ta neân göûi thö ñeán TT Clinton ôû Toøa Baïch OÁc vaø Quoác Hoäi Hoa Kyø ñeå yeâu caàu cöùu xeùt nhöõng ñieåm sau ñaây nhö laø nhöõng ñieàu kieän tieân quyeát trong vieäc pheâ chuaån Hieäp Öôùc Thöông Maïi Myõ Vieät trong naêm tôùi: (1) CSVN phaûi toân troïng vaø thöïc thi nhaân quyeàn vaø nhöõng quyeàn töï do caên baûn cuûa ngöôøi daân VN, 2) CSVN phaûi huûy boû Ñieàu 4 Hieán Phaùp CHXHCNVN, cho quyeàn töï do sinh hoaït chính trò vaø toå chöùc baàu cöû töï do daân chuû ñeå daân chuùng choïn löïa chính theå vaø quyeát ñònh vaän meänh ñaát nöôùc.

Ngoaøi ra, Lieân Hoäi Cöïu Chieán Só VNCH vaø Nguyeät San Chieán Só Quoác Gia ñaõ thöïc hieän heä thoáng internet website chiensitudo nhaèm phoå bieán roäng raõi laäp tröôøng, chuû tröông vaø thoâng tin ñeán Coäng Ñoäng VN haûi ngoaïi khaép nôi treân theá giôùi cuõng nhö ñoàng baøo VN trong nöôùc. Website naøy söû duïng heä thoáng dynamics fonts neân chuùng ta coù theå duøng baát cöù maùy ñieän toaùn naøo coù internet laø coù theå ñoïc ñöôïc maø khoâng caàn phaûi coù font tieángVieät. Ñaây laø moät phöông tieän truyeàn thoâng cöïc kyø höõu hieäu trong coâng taùc tuyeân truyeàn vaø ñaáu tranh chính trò. Xin môøi Quyù Vò vaøo thaêm vaø phoå bieán roäng raõi trang nhaø website cuûa chuùng ta.

Traân troïng.