1-CHUYEÄN NGÖÔØI THÖÔNG BINH,

coù laàn töø Myõ veà Phan Thieát

theo baïn nhaäu chôi taän Phuù Long

böûa tieäc nhaø giaøu ñaày röôïu thòt

ñôøi vui nhö laïc caûnh tieân boàng

ñang luùc ngaõ ngieâng cöôøi ngaët ngheõo

boång ai vöøa troåi khuùc ly ca

theâm ñôøn voïng coå hôøn,than,oaùn

naõo nuoät trôøi ôi, nöôùc maét hoaø

ra ngoù, gaëp anh ngöôøi haùt daïo

cuït chaân, muø maét, leát xe laên

phong traàn nhuoäm baïc ñôøi trai treû

nhöng neùt nam nhaân vaãn khaéc haèn

haêm maáy naêm saàu, bao bieån leä

maø anh vaãn giöõ aoù hoa röøng

chieán y chaèng chòt traêm laàn vaù

baïc pheách, ñoaïn tröôøng laém thaõm thöông

anh haùt toaøn baøi chinh chieán cuõ

ñieäu ru nöôùc maét, naùt tim ngöôøi

hoø, xeà, sang, xöù nhö oaø theùt

khieán keõ vong gia cuõng taõ tôi

taøn tieäc moãi ngöôøi troâi moät neõo

loaïn ly ñôøi theá, maáy ai vui ?

toâi veà xöù laï laøm boài Myõ

queân chuyeän long ñong, khoùc laãn cöôøi

nhaân coù baïn töø Phan Thieát tôùi,

hoûi tin ngöôøi haùt daïo thöong binh

môùi hay anh ñaõ oâm ñaøn cheát

giöõa moät ñeâm möa tröôùc maùi ñình

buoåi ñoù vì ñôøi laøm lính traän

taøn côn löûa loaïn chòu thöông ñau

nay trô naám ñaât hoang voâ chuû

ñònh meänh gì ñaâu quaù ngheïn ngaøo.

 

MG 2002